Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie-Świetlicy Środowiskowej w Połomi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- Świetlica Środowiskowa w Połomi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie- Świetlicy Środowiskowej w Połomi

 • data publikacji strony internetowej: 01-09-2009
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 15-09-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • strona nie ostrzega przed otwarciem nowego okna w przeglądarce,
 • łącza do pobrania nie zawierają informacji o ich rozmiarze i formacie dokumentu,
 • dokumenty do pobrania są w większości odczytywane przez programy wspomagające, ale mogą sprawiać problemy w nawigacji, ponieważ nie wszystkie są poprawnie oznakowane. Część dokumentów jest opublikowana w formie niedostępnych plików pdf (skanów),
 • nie wszystkie tabele danych mają poprawnie zdefiniowane nagłówki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 22-09-2020
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22-09-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Mirela Ledwoń

 • e-mail: psmszana@ak.net.pl
 • telefon: 324720042

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Wójt Gminy Mszana
 • adres: ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
 • e-mail: urząd@mszana.ug.gov.pl
 • telefon: 32 4759740

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- Świetlica Środowiskowa w Połomi, 44-323 Połomia, ul. Szkolna 17

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie- Świetlicy Środowiskowej w Połomi mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi. Jest to budynek wielofunkcyjny. Oprócz Świetlicy Środowiskowej znajduje się w nim Gminna Biblioteka filia nr 1 oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Prowadzi do niego jedno ogólnodostępne wejście, znajdujące się z tyłu budynku. Dostępne jest z poziomu gruntu. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Z przodu budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się 7 schodów z poręczą, prowadzących w dół. Za schodami, po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do placówki, a także urządzenie służące do dezynfekcji rąk.

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na konieczność pokonania schodów.

Nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące wyrażające wolę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 32 47 200 42 e-mail: psmszana@ak.net.pl.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pliki do pobrania: